Nodokļu atlaides

“O fonds” ir sabiedriskā labuma organizācija, kas piesaista finansiālos līdzekļus no individuāliem ziedotājiem, uzņēmumiem, valsts un citiem avotiem, garantējot likumā noteiktās ienākumu nodokļa atlaides. Finansiālais atbalsts tiek sniegts sociāli mazaizsargātām personu grupām un nevalstiskajām organizācijām, kas veic nozīmīgu darbu veselības aprūpes, izglītības, kultūras un sociālajā jomā.

Nodokļu atlaides ziedotājiem

Uzņēmumiem:

Likuma par „Uzņēmuma ienākuma nodokli” 20.pants nosaka, ka ziedotājs nodokļa atlaidi 85 procentu apmērā no ziedotās summas var piemērot par ziedojumu, kura veikšanas (pārskaitīšanas) brīdī biedrībai, nodibinājumam vai reliģiskajai organizācijai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Kopējā nodokļa atlaide nepārsniedz 20 procentus no kopējās nodokļa summas. Nodokļa atlaidi nepiemēro ziedotājiem, kuriem taksācijas perioda otrā mēneša pirmajā datumā nodokļu parāda kopsumma ir lielāka par 150 eiro. Lai saņemtu nodokļa atlaidi, jāaizpilda uzņēmumu ienākumu nodokļa gada deklarācija, tajā norādot ziedojuma summu; deklarācija jāiesniedz VID vispārējā kārtībā kopā ar līguma kopiju par veikto ziedojumu.

Privātpersonām:

Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.pants nosaka, ka ziedojumi tiek uzskatīti par attaisnojamiem izdevumiem. Tātad, pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli, no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti arī izdevumi par ziedojumiem. Nodokļa atlaide nepārsniegs 20 procentus no ienākuma nodokļa kopējās summas. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par veikto ziedojumu var saņemt, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā Gada ienākumu deklarāciju, norādot ziedoto summu, kā arī pievienojot deklarācijai dokumentus, kas apliecina veikto ziedojumu (piemēram, internetbankas izdruka).

Sabiedriskā labuma organizāciju likums

Lasīt