Nodokļu atlaides

“O fonds” ir sabiedriskā labuma organizācija, kas piesaista finansiālos līdzekļus no individuāliem ziedotājiem, uzņēmumiem, valsts un citiem avotiem, garantējot likumā noteiktās ienākumu nodokļa atlaides. Finansiālais atbalsts tiek sniegts sociāli mazaizsargātām personu grupām un nevalstiskajām organizācijām, kas veic nozīmīgu darbu veselības aprūpes, izglītības, kultūras un sociālajā jomā.

Nodokļu atlaides ziedotājiem

Uzņēmumiem:

Nodokļu reformas ietvaros veiktās izmaiņas ar 2018. gada 1. janvāri paredz konceptuāli jaunu uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksāšanas kārtību. Turpmāk UIN likme būs 20 %, taču tā būs jāmaksā tikai no tās peļņas daļas, kas tiks sadalīta vai izmaksāta dividendēs, vai arī izlietota tādiem mērķiem, kas tieši nav saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību, savukārt reinvestētajai peļņai  UIN vairs netiks piemērots. Turpmāk vairs nebūs jāveic arī UIN avansa maksājumi.

Nodokļa atvieglojumi:

Likumā ir noteikts nodokļa atvieglojums ziedotājiem (likuma 12.pants), kuru var piemērot nodokļa maksātājs, kas ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, budžeta iestādei vai valsts kapitālsabiedrībai, kura veic Kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas. Nodokļa maksātājs var izvēlēties vienu no šādiem atvieglojumiem:

1) neiekļaut taksācijas perioda ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā piecu procentu apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;

2) neiekļaut taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā divus procentus no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;

3) samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par 75 procentiem no ziedotās summas, nepārsniedzot 20 procentus no aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa summas par aprēķinātajām dividendēm. Ierobežojums, kas minēts 1., 2. vai 3. punktā, attiecas uz pārskata gadā veikto ziedojumu kopsummu.

Papildus uzziņai: https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/info_uin_likums_090817.pdf

Informācija ņemta no Valsts ieņēmumu dienesta informatīvajām publikācijām, https://www.vid.gov.lv/.

Privātpersonām:

Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.pants nosaka, ka ziedojumi tiek uzskatīti par attaisnojamiem izdevumiem. Tātad, pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli, no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti arī izdevumi par ziedojumiem. Nodokļa atlaide nepārsniegs 20 procentus no ienākuma nodokļa kopējās summas. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par veikto ziedojumu var saņemt, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā Gada ienākumu deklarāciju, norādot ziedoto summu, kā arī pievienojot deklarācijai dokumentus, kas apliecina veikto ziedojumu (piemēram, internetbankas izdruka).

Sabiedriskā labuma organizāciju likums

Lasīt